• Osnovne informacije o društvu

  Poštovani poslovni partneri, veliko nam je zadovoljstvo obavestiti vas da je kompanija Data Outsourcing Centre postala deo kompanije najvećeg pruzaoca usluga za skladištenje dokumentacije Iron Mountain. Za više infromacija otvorite link www.ironmountain.rs.

  Privredno društvo Data Outsourcing Centre d.o.o. osnovano je 2009. godine sa sedištem u Novoj Pazovi. U okviru dosadašnjeg poslovanja na tržištu Republike Srbije, Data Outsourcing Centre d.o.o. predstavilo se kao društveno odgovorna, profesionalna i uspešna organizacija u oblasti arhivskog menadžmenta sa jasno postavljenim standardima kvaliteta usluga.

  Primarnu delatnost Data Outsourcing Centre d.o.o. predstavlja arhiviranje, skladištenje i upravljanje poslovnom dokumentacijom, kao i prateće usluge arhivskog menadžmenta,  u skladu sa najvišim svetskim i bezbednosnim standardima. Progresivan rast i razvoj, saradnja sa velikim brojem eminentnih korisnika i visok stepen bezbednosti i zaštite uskladištene dokumentacije u najširem smislu označavaju ključne odlike organizacije.

  Pozicioniranost u okviru savremene Industrijske zone Nove Pazove, postojanje razvijene saobraćajne infrastrukture i dostupnost najvećih gradova Republike Srbije u značajnoj meri definišu izuzetnu stratešku poziciju i povezanost sa korisnicima sa šireg područja naše zemlje.

  Posvećenost, poverenje i sigurnost predstavljaju ključne segmente uspešne saradnje sa našim klijentima.

 • Ljudski resursi

  U dinamičnom i radnom okruženju zaposlena lica predstavljaju glavnu pokretačku snagu privrednog društva Data Outsourcing Centre. Tim ljudi sastavljen je od lica različitih obrazovnih profila, veština i znanja kojima se kroz sistem kvalitetnih i kontinuiranih obuka pruža mogućnost za dodatnu edukaciju i usavršavanje. Ključne odlike zaposlenih lica predstavljaju fokusiranost na potrebe i zahteve korisnika, profesionalnost, odgovornost i posvećenost timskim saradnicima i interesima organizacije.

  Sa aspekta zahteva arhivskog menadžmenta i korisnika usluga privrednog društva Data Outsourcing Centre, selekcija i zapošljavanje kadrova podrazumeva složen i odgovoran proces. Uz analizu obrazovnih i stručnih kvalifikacija, kao i ljudskih kvaliteta, celokupan proces zapošljavanja obuhvata i detaljnu proveru potencijalnih kadrova tako da lica sa krivičnim dosijeom ili pod aktivnom krivičnom istragom ne mogu se uvrstiti u proces selekcije i zapošljavanja lica.

  Kao poseban zahtev u pogledu zaštite tajnosti poslovne dokumentacije korisnika usluga, zaposlena lica dužna su da prilikom stupanja u radni odnos svojeručno potpišu Ugovor o poverljivosti podataka (Non-Disclosure Agreement), pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, bez ograničenog roka važenja.

  U dinamičnom i radnom okruženju zaposlena lica predstavljaju glavnu pokretačku snagu privrednog društva Data Outsourcing Centre. Tim ljudi sastavljen je od lica različitih obrazovnih profila, veština i znanja kojima se kroz sistem kvalitetnih i kontinuiranih obuka pruža mogućnost za dodatnu edukaciju i usavršavanje. Ključne odlike zaposlenih lica predstavljaju fokusiranost na potrebe i zahteve korisnika, profesionalnost, odgovornost i posvećenost timskim saradnicima i interesima organizacije.

  Sa aspekta zahteva arhivskog menadžmenta i korisnika usluga privrednog društva Data Outsourcing Centre, selekcija i zapošljavanje kadrova podrazumeva složen i odgovoran proces. Uz analizu obrazovnih i stručnih kvalifikacija, kao i ljudskih kvaliteta, celokupan proces zapošljavanja obuhvata i detaljnu proveru potencijalnih kadrova posredstvom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Aplikacije za zaposlenje lica sa krivičnim dosijeom ili pod aktivnom krivičnom istragom ne mogu se uvrstiti u proces selekcije i zapošljavanja lica.

  Kao poseban zahtev u pogledu zaštite tajnosti poslovne dokumentacije korisnika usluga, zaposlena lica dužna su da prilikom stupanja u radni odnos svojeručno potpišu Ugovor o poverljivosti podataka (Non-Disclosure Agreement), pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, bez ograničenog roka važenja.

 • Infrastruktura

  U privatnom vlasništvu osnivača privrednog društva Data Outsourcing Centre nalazi se savremen poslovni objekat na lokaciji sedišta organizacije. Iz ugla poslovne delatnosti društva, celokupan objekat u potpunosti je prilagođen nameni i ispunjava visoke standarde kvaliteta gradnje, legalnosti, bezbednosti i zaštite kao osnovnih uslova uspešnog poslovanja u oblasti arhivskog menadžmenta.

  Sa aspekta bezbednosti i zaštite celokupnog poslovnog objekta i uskladištene dokumentacije korisnika usluga, uspešno su implementirani različiti sistemi i nivoi zaštite u skladu sa definisanim bezbednosnim standardima:

  • Sistem IP video nadzora
  • Protivprovalni sistemi
  • G4S monitoring
  • Fizičko obezbeđenje objekta
  • Protivpožarni sistemi
  • Sistem zaštite od poplava
  • Sistem kontrole pristupa
  • Monitoring temperature i vlažnosti vazduha
  • Deratizacija i dezinskecija

  Kao dodatnu referencu u svom poslovanju, privredno društvo Data Outsourcing Centre poseduje razvijenu IT mrežu, kao značajnu podršku stabilnom poslovanju i postavljanju visokih standarda kvaliteta usluga. Celokupna IT mreža bazira se na implementaciji i korišćenju svetski priznatih i licenciranih hardverskih i softverskih rešenja koja u najširem smislu uspešno ispunjavaju zahteve poslovne delatnosti društva.

  Poslovne potrebe i zahtevi korisnika usluga, koji proističu iz različitih oblasti poslovanja, postavljaju jedinstven zahtev u vidu mobilnosti i širokog spektra aktivnosti zaposlenih lica Data Outsourcing Centre na terenu. U tom smislu, privredno društvo Data Outsourcing Centre poseduje dostavna vozila za potrebe preuzimanja, transporta i dostava poslovne dokumentacije korisnika usluga opremljena GPS uređajima za aktivnu kontrolu i praćenje.

 • Impressum
  Poslovni naziv: Data Outsourcing Centre d.o.o.
  Sedište: Industrijska zona bb, 22330 Nova Pazova
  Godina osnivanja: 2009.
  Delatnost: Arhiviranje, skladištenje i upravljanje poslovnom dokumentacijom
  Matični broj: 20559004
  PIB: 106226001

Usluge

Arhiviranje dokumentacije, kao primarna delatnost privrednog društva Data Outsourcing Centre, podrazumeva fizičko skladištenje papirne dokumentacije u skladu sa najvišim svetskim i bezbednosnim standardima. Posebno koncipiran vid usluge dovodi do značajne optimizacije operativnih troškova korisnika usluga i obuhvata sledeće pripadajuće aktivnosti:

 • Fizičko arhiviranje dokumentacije
  • Preuzimanje poslovne dokumentacije i transport do arhivskog skladišta
  • Unos dokumentacije u sistem
  • Izrada finalnih Specifikacija
  • Odlaganje dokumentacije na arhivske police prema utvrđenim lokacijama
  • Evidencija i monitoring uskladištene dokumentacije putem O’Neil Software
 • Digitalizacija dokumentacije
  • Masovno skeniranje dokumentacije i konvertovanje u elektronski oblik
  • Skladištenje elektronskog oblika dokumentacije na različite vrste medija prema zahtevu korisnika usluga
 • Implementacija DMS rešenja
  • Implementacija DMS rešenja u cilju digitalnog arhiviranja, napredne i ubrzane pretrage dokumentacije, kontrolisane distribucije dokumenata, podizanja nivoa bezbednosti dokumentacije, efikasnijeg iskorišćenja poslovnog prostora i dr.
 • Arhivistička obrada dokumentacije
  • Uređivanje arhivske građe
  • Izrada arhivske knjige
  • Opis, evidentiranje i izrada Liste kategorija registraturskog materijala
  • Određivanje rokova čuvanja poslovne dokumentacije
  • Izrada Liste poslovne dokumentacije za izlučivanje
  • Izrada Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije
 • Uništavanje (Izlučivanje) dokumentacije
  • Monitoring dokumentacije i obaveštavanje o zakonskim rokovima izlučivanja
  • Izlučivanje dokumentacije u skladu sa internim i bezbednosnim procedurama uz zvaničnu i dokumentovanu saglasnost nadležnog Istorijskog arhiva
 • Konsultantske usluge

  Za sva pitanja iz oblasti arhivskog menadžmenta ( organizacija, evidentiranje i klasifikacija, standardizacija, uništavanje dokumentacije, usklađivanje sa važećim zakonskim propisima i dr) budite slobodni da nas kontaktirate

U skladu sa potrebama i zahtevima različitih profila korisnika usluga, arhiviranje poslovne dokumentacije predstavlja troškovno orijentisan vid usluge iz kojeg posebno proističu brojni i ostvarivi benefiti:

 • Bezbednost i zaštita poslovne dokumentacije
 • Uredna, precizna i efikasna evidencija poslovne dokumentacije
 • Ušteda vremena kao jednog od vitalnih resursa u savremenom poslovanju
 • Optimizacija troškova u pogledu angažovanja ljudskih resursa, zakupa/izgradnje poslovnih prostora za potrebe arhiviranja dokumentacije i ulaganja u bezbednosne sisteme i softverska rešenja
 • Legalno poslovanje u skladu sa zvaničnim zakonskim regulativama Republike Srbije

U cilju prezentacije ključnih segmenata celokupnog projekta arhiviranja, skladištenja i upravljanja poslovnom dokumentacijom, kao i sagledavanja Vaših poslovnih potreba i zahteva iz ugla arhivskog menadžmenta, stručni tim Data Outsourcing Centre stoji Vam na raspolaganju.

Softverska podrška

Visoki zahtevi arhivskog menadžmenta postavljaju implementaciju pouzdanog softverskog rešenja kao jedan od najbitnijih uslova uspešnog poslovanja. Arhiviranje, skladištenje i upravljanje poslovnom dokumentacijom korisnika usluga predstavlja kompleksan i odgovoran proces koji bi bez dokazanog i pouzdanog softverskog rešenja u praktičnom smislu bio nemoguć.

U tom pogledu, implementirano je svetski priznato softversko rešenje za potrebe arhivskog menadžmenta, kao proizvod globalnog lidera – američke kompanije O’Neil Software Ltd. Sa više od 30 godina na poziciji svetskog lidera, poslovanjem u preko 80 zemalja sveta i 24/7 tehničkom podrškom, kompanija O’Neil Software Ltd. zajedno sa istoimenim softverskim rešenjem predstavlja jednu od ključnih referenci u poslovanju privrednog društva Data Outsourcing Centre.

U okviru procesa arhiviranja, skladištenja i upravljanja poslovnom dokumentacijom, poverena poslovna dokumentacija korisnika usluga uredno se pakuje u specijalizovane arhivske kutije standardizovanih dimenzija, koje se pojedinačno obeležavaju jedinstvenim bar kodovima. Na osnovu dodeljenih bar kodova vrši se unos i precizna evidencija dokumentacije korisnika u jedinstvenoj O’Neil bazi podataka, a potom i skladištenje dokumentacije prema dodeljenim lokacijama unutar arhivskog skladišta.

O’Neil Software pruža mogućnost kompletne evidencije, nadzora, praćenja i pretrage poslovne dokumentacije na osnovu unetih atributa. Na bazi izrađenih Specifikacija ili web pristupom, ovlašćeni predstavnici korisnika usluga u svakom trenutku mogu upravljati svojom dokumentacijom.

 

Sertifikacija

U okviru upravljanja kvalitetom i podizanja nivoa i kvaliteta poslovanja, privredno društvo Data Outsourcing Centre uspešno je implementiralo dva ISO/IEC standarda:

 • Quality Management System ISO 9001:2008
 • Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013

Ključni procesi u kompaniji Data Outsourcing Centre obavljaju se u skladu sa usvojenim i implementiranim internim procedurama, kao sastavnim delovima celokupne dokumentacije Quality Management System ISO 9001:2008 i Information Security Management System 27001:2013.

Predmetnim procedurama obuhvaćene su sve aktivnosti zaposlenih lica u cilju poboljšanja efikasnosti u radu, ostvarivanja očekivanih rezultata, bezbednosti i zaštite informacija i uspešne realizacije zahteva klijenata u skladu sa definisanim vremenskim rokovima.

 

Data Outsourcing Centre d.o.o.
Prva industrijska 11, 22330 Nova Pazova
Tel: 022/326-327
Tel/Fax:022/326-325
info@data-outsourcing-centre.com
www.data-outsourcing-centre.com